Skip to main content

Generelle avtalevilkår

Sist oppdatert: 27 februar 2024

Disse generelle avtalevilkårene gjelder for deg som kunde (heretter kalt Kunden) og DigiQuip AS, org. nr. 923 673 911 (heretter kalt Leverandøren), ved avtale om tilgang til DigiQuip digitale tjeneste (heretter kalt Hovedavtalen).

1. Leverandørens ansvar for sine ytelser

Leverandørens ytelser skal på en helhetlig måte dekke de funksjoner og krav som er spesifisert i Hovedavtalen.

Leverandøren skal sørge for at det personalet som utfører tjenestene har den nødvendige kompetanse og har fått tilstrekkelig innføring i tjenestenes innhold og tilhørende tjenestenivåer.

Leverandøren skal gi Kunden opplysninger av forebyggende karakter om eventuelle spesielle forhold knyttet til sin ytelse, som kan være av betydning for å unngå feilsituasjoner, driftsstans og tap. Leverandøren har også en varslingsplikt når det er fare for at slike situasjoner kan inntreffe.

Leverandøren kan benytte underleverandører for leveranse av tjenestene i avtalen. Slike underleverandører er oppgitt i Hovedavtalen. Ved behov for å skifte ut underleverandører vil Kunden varsles i god tid.

Leverandøren plikter å samarbeide med tredjepart i den utstrekning Kunden finner dette nødvendig for utførelsen av arbeidsoppgavene angitt i denne avtalen. Samarbeid med tredjepart utføres som timebasert oppdrag.

2. Krav til tjenestenivåer

Leverandøren har ansvaret for at tjenestene og tjenestenivåer er i henhold til Hovedavtalen.

Leverandøren er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av tjenestenivå hvis dette er forårsaket av feil eller stans i kundens applikasjoner, eller hvis det er forårsaket av feil i standardprogramvare som er lisensiert fra tredjepart som Leverandøren er avhengig av for å levere tjenestene, og Leverandøren ikke kan lastes for ikke å ha tatt rimelige forholdsregler.

3. Revisjon

Kunden har rett til å foreta revisjon og verifikasjon av at Leverandøren overholder avtalte forpliktelser for Hovedavtalen.

Leverandøren skal yte bistand hvis Kunden har behov for å involvere Leverandøren i gjennomføring av kvalitetsrevisjoner eller andre gjennomganger av aspekter ved tjenestene, for eksempel i forbindelse med Kundens etterlevelse av rettslige krav eller med at Kunden sertifiserer seg. Leverandøren kan kreve vederlag for dette som fastsatt i Hovedavtalen.

Tidspunkt og metode for gjennomføring av revisjon og bistand avtales i det enkelte tilfellet. Revisjon kan maksimalt gjennomføres 1 gang per år. Dette er likevel ikke til hinder for å få gjennomført innsyn og revisjon som er nødvendig for å oppfylle konkrete pålegg fra offentlig tilsynsmyndighet. Kunden skal gi Leverandøren rimelig varsel om revisjon og Leverandøren skal akseptere revisjon innen rimelig tid. Revisjonen skal gjennomføres på en slik måte at den i minst mulig grad forstyrrer alminnelig drift og tjenesteleveranser fra Leverandøren og dennes underleverandører.

Dersom revisjonen avdekker at avtalevilkår eller rettslige krav Leverandøren svarer for ikke overholdes, plikter Leverandøren å endre tjenestene på en slik måte at avtalevilkårene oppfylles.

4. Endringer i miljøer

Leverandøren kan gjennomføre endringer i plattformen for å øke ytelse eller sikkerhet.

Leverandøren skal holde Kunden orientert om endringer som kan ha betydning for Kundens bruk av tjenestene eller for sikkerheten i løsningen før endringene iverksettes.

5. Kundens forpliktelser

Kunden plikter å samarbeide med Leverandøren om gjennomføringen av denne avtalen, slik at Leverandøren ikke blir forsinket eller på annen måte forhindret i å oppfylle sine forpliktelser.

Kunden skal beskytte, forsvare og holde Leverandøren borte fra alle krav for tap eller skader basert på bruk, misbruk eller uautorisert tilgang av passord eller nøkler.

Kunden plikt å betale de vederlag som er oppgitt i Hovedavtalen.

6. Vederlag og betalingsbestemmelser

Fakturering skjer månedlig forskuddsvis. Hvis Kunden ikke betaler til avtalt tid, har Leverandøren krav på rente av det beløp som er forfalt til betaling, i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Hvis forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Leverandøren sende Kunden skriftlig varsel om at avtalen vil bli hevet, hvis oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt.

Heving kan ikke skje hvis Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter før fristens utløp

Virkningen av endringer i direkte lisensavgifter, offentlige avgifter og/eller pålegg om endring i praktisering av lover og forskrifter vedrørende slike avgifter, vil bli belastet Kunden.

Betaling skal skje i henhold til faktura pr 14 dager, om ikke annen forfallstid er avtalt.

Avtalens priser kan endres årlig per 1. januar hvert år, begrenset til økningen i SSB sin relevante prisindeks siden prisene sist ble fastsatt. Prisendring skal varsles med en frist på 30 dager.

7. Avvikling av avtalen

Ved oppsigelse eller utløp av Hovedavtalen skal Kunden avvikle bruken av den lisensierte programvaren og maskinvare og returnere eller gi bekreftelse på sletting av eventuell konfidensiell informasjon de besitter.

Leverandøren skal umiddelbart gi flytteadgang til Kundens lagrede data og egeneide lisenser. Bistand til flytting av data kan gjennomføres mot vederlag time-for-time.

8. Personopplysninger

I tilfeller der personopplysninger skal behandles i denne avtalen, gjelder Databehandleravtalens reguleringer.

9. Eiendoms- og disposisjonsrett

9.1. Partenes rettigheter

Denne avtalen endrer ikke de opphavs-, disposisjons- eller eiendomsrettighetene partene hadde før avtalen, og som de beholder under gjennomføringen av avtalen.

Denne bestemmelsen gjør ikke inngrep i reglene om taushetsplikt.

9.2. Tilhørende ansvar

Hver av partene har ansvar for at de har de nødvendige autorisasjoner og rettigheter mv. i forhold til maskinvare, infrastruktur, programvare og dokumentasjon som de benytter i avtaleforholdet. Hvis en av partene vil benytte utstyr eller programvare mv. som parten ikke selv eier eller har rettigheter til, skal parten sørge for at nødvendig godkjennelse i form av underliggende avtale med eier eller rettighetshaver foreligger før slikt utstyr eller programvare mv. kan brukes for drift i henhold til denne avtalen.

Hvis det foretas endringer, forbedringer eller lignende i forbindelse med tjenestene etter denne avtalen, har Leverandøren ansvaret for at Kunden får den disposisjonsrett som er nødvendig for at utstyr og programmer fortsatt kan benyttes uten hinder av andres opphavsrett eller andre rettigheter.

9.3. Eiendomsrett til data

Kunden (og dennes rettighetsgivere) beholder eiendomsrett til alle data som overlates til Leverandøren for behandling og som lagres eller prosesseres ved hjelp av ytelsene under denne avtalen. Det samme gjelder resultatet av Leverandørens behandling av slike data.

Leverandøren har tilgang til data som nevnt ovenfor utelukkende i den utstrekning som er nødvendig for at Leverandøren skal kunne oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen.

Leverandøren har ikke under noen omstendighet rett til å utøve tilbakeholdsrett i Kundens data.

10. Leverandørens mislighold

Det foreligger mislighold fra Leverandørens side hvis tjenestene ikke er i samsvar med de funksjoner, krav og frister som er avtalt. Det foreligger også mislighold dersom Leverandøren ikke oppfyller øvrige plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Kundens forhold eller force majeure.

Kunden skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold.

Ved mislighold kan Kunden holde betalingen tilbake, men ikke åpenbart mer enn det som er nødvendig for å sikre Kundens krav som følge av misligholdet.

10.1. Avhjelp

Leverandøren skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe misligholdet uten ugrunnet opphold.

Det er et mål for avhjelpen at ytelsen skal oppfylle de avtalte krav og spesifikasjoner, og at leveransen skal fungere som avtalt. Avhjelp kan for eksempel skje ved utbedring, omlevering eller tilleggslevering.

11. Rekonstruksjon av data

I tilfelle av tap eller ødeleggelse av data, skal Leverandøren uten ugrunnet opphold gjenopprette disse og om nødvendig rekonstruere data. Hvis årsaken til tap av data er slik at Kunden skal betale for rekonstruksjonen, skal Leverandøren avklare omfanget med Kunden før arbeidet påbegynnes.

Hvis rekonstruksjon er nødvendig for at Kundens løsning skal fungere i ordinær drift, skal arbeidet påbegynnes uten ugrunnet opphold, mens avklaring av omfanget pågår. I den utstrekning tap eller korrupsjon skyldes forhold Leverandøren har ansvaret for skal gjenoppretting og rekonstruering skje uten ytterligere vederlag.

Dersom det er umulig for Leverandøren alene å rekonstruere data, skal data i tilfelle som nevnt ovenfor, rekonstrueres i samarbeid mellom partene, eller ved hjelp av tredjepart. Hvis Kundens personale helt eller delvis forestår rekonstruksjonen, skal Leverandøren dekke de direkte lønnskostnader og andre direkte kostnader som påløper samt direkte kostnader dersom tredjepart benyttes til arbeidet og eventuelle andre direkte kostnader som er forbundet med rekonstrueringen i den utstrekning tap eller ødeleggelse av data skyldes forhold Leverandøren har ansvaret for.

I tilfelle av tap eller ødeleggelse av data som skyldes forhold på Kundens side, skal Kunden dekke Leverandørens dokumenterte merkostnader som slike forhold måtte medføre. Dette gjelder likevel ikke dersom rekonstrueringen blir vanskeligere eller mer tidkrevende som følge av at Leverandøren ikke har fulgt de rutiner for sikkerhetskopiering som er avtalt. I de tilfeller Kunden skal dekke Leverandørens merkostnader skal Leverandøren holde Kunden løpende orientert om hvilke kostnader som pådras, og Kunden skal ha rett til å pålegge Leverandøren å stanse arbeidet med rekonstruksjonen.

12. Kundens mislighold

Det foreligger mislighold fra Kundens side hvis Kunden ikke oppfyller sine plikter etter avtalen.

Det foreligger likevel ikke mislighold hvis situasjonen skyldes Leverandørens forhold eller force majeure.

Leverandøren skal reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold etter at misligholdet er oppdaget eller burde vært oppdaget.

13. Erstatning

13.1. Ansvarsomfang

En part kan kreve erstatning for det direkte, dokumenterte tap han lider som er en påregnelig følge av mislighold fra den annen parts side. Dette gjelder ikke dersom den misligholdende part kan godtgjøre at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke kan tilskrives ham. Den skadelidte part skal bidra til å klarlegge grunn til misligholdet og skal varsle den annen part dersom det settes i gang tiltak som kan påføre den annen part erstatningsansvar.

Erstatningsansvaret omfatter under enhver omstendighet ikke indirekte tap eller følgetap, så som tap som følge av driftsavbrudd, følger av tapte data, tapte inntekter, tapt fortjeneste, tapt effektiviseringsgevinst, tap hos tredjepart eller lignende.

Det kan ikke kreves erstatning for forhold som gir den skadelidte part rett til erstatning i henhold til annen avtale mellom partene.

13.2. Ansvarsbegrensning

Ethvert mulig erstatningsansvar under Hovedavtalen, for enkelttilfeller eller gjentatte tilfeller innenfor samme kalenderår, er under enhver omstendighet oppad begrenset totalt årlig vederlag for avtalen beregnet siste måneds vederlag x 12. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke dersom den misligholdende part eller noen han er ansvarlig for har utvist forsett eller grov uaktsomhet.

14. Heving

Dersom en part vesentlig misligholder sine forpliktelser etter Avtalen, kan den skadelidte part med 30 kalenderdagers skriftlig varsel heve avtalen. Retten til heving bortfaller dersom misligholdet er opphørt eller avhjulpet i løpet av denne perioden.

Dersom forfalt vederlag med tillegg av renter ikke er betalt innen 30 dager fra forfall, kan Leverandøren sende Kunden skriftlig varsel om at Hovedavtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 30 dager etter at Kunden mottok varslet. Heving kan ikke skje dersom Kunden gjør opp forfalt vederlag med tillegg av renter før fristens utløp.

15. Rettslige mangler

Hver av partene har risikoen og ansvaret for at deres ytelser ikke krenker tredjeparters opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter. Hvis ytelsen medfører slik krenkelse, foreligger en rettsmangel.

Hvis en tredjepart gjør gjeldende mot en av partene at driftstjenesten medfører rettsmangel, skal den andre parten informeres skriftlig snarest mulig.

Den ansvarlige parten skal for egen regning håndtere kravet. Den andre parten skal i rimelig utstrekning bistå parten med dette.

En part skal påbegynne og gjennomføre arbeidet med å avhjelpe rettsmangler uten ugrunnet opphold ved å sørge for at den andre parten kan bruke ytelsen som før, uten å krenke tredjeparts rettigheter, eller å levere annen tilsvarende ytelse som ikke krenker andres rettigheter.

16. Diverse

16.1. Tilegnet kompetanse

Kunden erkjenner at Leverandøren tilbyr profesjonelle tjenester, overvåking, konfigurering og testing av tjenester for andre parter, og godtar at ingenting i avtalen anses eller oppfattes å hindre Leverandøren å gjennomføre slik tjenester for andre.

Leverandøren har rett til å bruke teknikker, metoder, verktøy, ideer og perfeksjonere og fremme sin egen virksomhet.

16.2. Atskillelse av data

Leverandøren skal iverksette tilstrekkelige tiltak for å sikre konfidensialitet av alle data, herunder tiltak for å sikre at data ikke kommer på avveie og for øvrig å sikre mot innsyn fra uvedkommende. Videre skal det iverksettes nødvendige tiltak for å sikre mot utilsiktet endring og sletting av data og mot angrep av virus og annen skadevoldende programvare.

Leverandøren plikter å holde Kundens data logisk atskilt fra eventuelle tredjeparters data for å eliminere faren for beskadigelse av data og/eller innsyn i data. Med logisk atskilt forstås at nødvendige tekniske tiltak som sikrer data mot uønsket endring og innsyn er iverksatt og opprettholdt. Som uønsket endring og innsyn anses også tilgang fra ansatte hos Leverandøren eller andre som ikke har behov for informasjonen i sitt arbeid for Kunden.

16.3. Risiko

Risiko for maskinvare, infrastruktur og programmer ligger til den part som fysisk har utstyret eller programmene hos seg, eller under sin kontroll.

16.4. Forsikringer

Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, står Kunden som selvassurandør. Hvis Kunden ikke står som selvassurandør, plikter Kunden å ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke de kravene fra Leverandøren som følger av Kundens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår.

Leverandøren skal ha forsikringer som er tilstrekkelige til å dekke de kravene fra Kunden som følger av Leverandørens risiko eller ansvar etter denne avtalen innenfor rammen av alminnelige forsikringsvilkår. Denne forpliktelsen anses oppfylt dersom Leverandøren tegner ansvars- og risikoforsikring på vilkår som anses som ordinære innenfor norsk forsikringsvirksomhet.

Leverandøren skal på forespørsel fra Kunden redegjøre for å dokumentere de av Leverandørens forsikringer som er relevante for oppfyllelse av denne bestemmelsen.

16.5. Suspensjon av partenes rettigheter og plikter

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og som umuliggjør oppfyllelse av plikter etter Hovedavtalen, og som etter vanlige kontraktsrettslige prinsipper må regnes som force majeure, skal motparten varsles om dette uten ugrunnet opphold. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.

Parten kan i force majeure-situasjoner bare gå fra avtalen med den rammede parts samtykke eller dersom situasjonen har vart eller antas å ville vare mer enn 90 dager, regnet fra det tidspunktet situasjonen inntrer, og da bare med 30 dagers varsel.

Dersom Leverandøren er den rammede part og den ekstraordinære situasjonen kun rammer en del av Leverandørens tjenester, og dette ikke er til hinder for at Kunden kan nyttiggjøre seg de øvrige avtalte tjenester, skal bestemmelsene over i dette punkt kun gjelde de tjenester som rammes av force majeure-situasjonen.

16.6. Taushetsplikt

Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med avtalen og gjennomføringen av avtalen skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part.

Hvis Kunden er en offentlig virksomhet, er taushetsplikt etter denne bestemmelsen ikke mer omfattende enn det som følger av lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) eller tilsvarende sektorspesifikk regulering.

Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift, herunder offentlighet og innsynsrett som følger av lov 19. mai 2006 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Om mulig, skal den annen part varsles før slik informasjon gis.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.

Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Partene kan bare overføre taushetsbelagt informasjon til slike underleverandører og tredjeparter i den utstrekning dette er nødvendig for gjennomføring av avtalen.

Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av avtalen.

Taushetsplikten gjelder også etter at avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører fem (5) år etter leveringsdag, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

16.7. Konkurs, akkord e.l.

Hvis det i forbindelse med Leverandørens virksomhet åpnes gjeldsforhandlinger, akkord eller konkurs, eller annen form for kreditorstyring gjør seg gjeldende, har Kunden rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning, så fremt ikke annet følger av ufravikelig lov.

16.8. Overdragelse av rettigheter og plikter

Partene kan overdra sine rettigheter og plikter etter avtalen med skriftlig samtykke fra den annen part. Slikt samtykke er ikke nødvendig ved overdragelse til et selskap innen samme konsern, ved fusjon eller ved fisjon der den berørte part beholder dominerende innflytelse over selskapet. For øvrig kan samtykke ikke nektes uten saklig grunn.

16.9. Rettsvalg

Partenes rettigheter og plikter etter Avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

16.10. Tvisteløsning og verneting

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkningen eller rettsvirkningene av Avtalen, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram innen to måneder regnet fra det tidspunkt tvisten oppsto, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning ved domstolsbehandling.

Follo og Nordre Østfold tingrett vedtas som verneting.